[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Đặc điểm của hoạt động xây lắp
1.3. Tổng quan về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất
1.3.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.3.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.3.2.2 . Phân loại giá thành sản phẩm
1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.5.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.5.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.5.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.5.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.5.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.5.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.5.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.5.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.5.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.5.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp theo các hình thức sổ.
1.6.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.6.3. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.6.4. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.1.2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.1.4.2. Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn.
2.2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn.
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.5. Kế toán đánh giá giá trị sản phẩm dở dang tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.2.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
2.2.6.1. Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành
2.2.6.2. Kỳ tính giá thành
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
3.1. Nhận xét đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn
3.2.1. Đối với tình hình luân chuyển chứng từ ở công ty
3.2.2. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.3. Đối với chi phí nhân công trực tiếp
3.2.4. Đối với chi phí máy thi công
3.2.5. Đối với chi phí sản xuất chung
3.2.6. Đối với công tác kế toán giá thành
3.2.7. Phần mềm kế toán của công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan