[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.1 Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.2 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2 Chi phí sản xuất
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.2.3 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.3 Giá thành sản phẩm
1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm
1.3.3 Đối tượng tính giá sản phẩm
1.3.4 Phương pháp tính giá sản phẩm
1.4 Tổ chức hệ thống sổ sử dụng cho hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.4.1 Tổ chức sổ theo hình thức “Nhật ký – sổ cái”
1.4.2 Tổ chức sổ theo hình thức “Nhật ký chung”
1.4.3 Tổ chức sổ theo hình thức “Chứng từ ghi sổ”
1.4.4 Tổ chức sổ theo hình thức “Nhật ký chứng từ”
1.4.5 Tổ chức sổ theo hình thức “Kế toán máy”
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THANH HƯNG
2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Thanh Hưng
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thanh Hưng
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh Hưng
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Kế toán tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH HƯNG
3.1 Đánh giá hoạt động kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hiện nay của Công ty TNHH Thanh Hưng
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Hạn chế
3.2 Những yêu cầu cần hoàn thiện trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh Hưng
3.2.1 Lý do phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh Hưng
3.2.2 Nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh Hưng
3.3 Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh Hưng
3.3.1 Hoàn thiện kế toán hạch toán chi phí sản xuất
3.3.2 Hạch toán các khoản thiệt hại ngừng sản xuất
3.3.3 Hoàn thiện kế toán tính giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan