[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365
1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4 Kết cấu vốn lưu động đối và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.4.1 Kết cấu vốn lưu động
1.1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ
1.1.5 Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2 Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2 Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3 Quản lý các khoản phải thu:
1.2.4 Quản lý hàng tồn kho:
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365
2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365
2.1.2 Bộ máy tổ chức
2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365
2.1.4.1 Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.1.4.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.3 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365
2.2.1 Kết cấu vốn lưu động tại công ty
2.2.1.1 Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn
2.2.2 Chính sách quản lý vốn lưu động
2.2.3 Thực trạng quản lý tài sản lưu động của công ty
2.2.3.1 Quản lý tài sản tiền
2.2.3.2 Quản lý khoản phải thu
2.2.3.3 Quản lý hàng tồn kho
CHUONG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365
3.1.1 Thuận lợi và khó khăn của Công ty
3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365
3.2.1 Xác định nhu cầu VLĐ
3.2.2 Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan