[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý khoản các phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong DN
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong DN
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
1.5. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong DN
1.5.1. Xác định đúng nhu cầu VLĐ thường xuyên, cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức huy động nguồn VLĐ hiệu quả.
1.5.2. Tăng tốc độ luân chuyển VLĐ
1.5.3. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, nhất là đội ngũ quản lý tài chính DN
1.5.4. Thường xuyên phân tích tình hình sử dụng VLĐ để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin
2.2.1. Thực trạng về cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng nhà và hạ tầng – Vinacomin
2.3.1. Chính sách quản lý VLĐ
2.3.2. Phân tích cơ cấu VLĐ tại Công ty TNHH MTV đầu tư nhà và hạ tầng – Vinacomin
2.3.3. Cơ cấu nợ ngắn hạn
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng nhà và hạ tầng – Vinacomin
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng nhà và hạ tầng – Vinaconmin
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – VINACONMIN
3.1 Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2015-2020
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.5. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan