[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với các doanh nghiệp
1.1.1. Nguồn gốc lợi nhuận
1.1.2. Khái niệm lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của lợi nhuận
1.1.3.1. Đối với doanh nghiệp
1.1.3.2. Đối với người lao động
1.1.3.3. Đối với nhà nước
1.1.4. Kết cấu lợi nhuận
1.1.4.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.4.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
1.1.4.3. Lợi nhuận thu được từ hoạt động khác
1.2. Phương pháp xác định và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp xác định lợi nhuận
1.2.1.1. Phương pháp trực tiếp
1.2.1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận qua các bước trung gian
1.2.2. Phân phối lợi nhuận
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận
1.3.1. Tổng lợi nhuận
1.3.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng doanh thu (ROS)
1.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí
1.3.4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh
1.3.5. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.3.6. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
1.3.7. Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư (ROI)
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
1.4.1. Những nhân tố khách quan
1.4.1.1. Chính sách kinh tế của Nhà nước
1.4.1.2. Chính sách về lãi suất
1.4.1.3. Quan hệ cung cầu hàng hóa dịch vụ trên thị trường
1.4.1.4. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường
1.4.1.5. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội
1.4.1.6. Sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật
1.4.2. Những nhân tố chủ quan
1.4.2.1. Chất lượng công tác chuẩn bị cho quá trình kinh doanh
1.4.2.2. Trình độ tổ chức quá trình sản xuất sản phẩm
1.4.2.3. Trình độ tổ chức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
1.4.2.4. Trình độ tổ chức và quản lý của doanh nghiệp
1.4.2.5. Nhân tố con người
1.4.2.6. Khả năng về vốn
1.5. Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận
1.5.1. Tăng số lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ
1.5.2. Giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm
1.5.3. Tăng cường công tác quản lý tài chính
1.5.3.1. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn
1.5.3.2. Xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế
1.5.3.3. Phân phối và sử dụng nguồn lợi nhuận hợp lý
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về CTCP Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1. Ban giám đốc
2.1.3.2. Phòng kế hoạch vật tư
2.1.3.3. Phòng Tư vấn – Giám sát
2.1.3.4. Phòng Tư vấn – Thiết kế xây dựng
2.1.3.5. Phòng Tư vấn – Thiết kế điện
2.1.3.6. Phòng Tài chính – Kế toán
2.1.3.7. Bộ phận thi công xây dựng
2.1.3.8. Bộ phận vật tư thiết bị
2.1.3.9. Bộ phận thi công điện
2.1.4. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.5. Tình hình người lao động
2.1.6. Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.6.1. Cơ cấu Tài sản – Nguồn vốn
2.1.6.2. Tình hình kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 - 2012
2.1.6.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của CTCP Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam.
2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu, chi phí và vốn kinh doanh tại CTCP Tư vấn kiến trúc và Xây dựng đô thị Việt Nam.
2.2.1. Tổng lợi nhuận
2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí
2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh
2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.5. Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI)
2.3. Những nét chung về tình hình lợi nhuận của CTCP Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
2.3.2.3. Cơ hội
2.3.2.4. Thách thức
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM
3.1. Định hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.2. Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam
3.2.1. Các biện pháp nhằm tăng doanh thu
3.2.2. Các biện pháp quản lý chi phí và tiến tới giảm chi phí
3.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp
3.2.2.3. Chi phí sản xuất chung
3.2.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.3. Sử dụng hiệu quả tài sản
3.2.3.1. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ
3.2.3.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với công ty
3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan