[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quanh về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Ý nghĩa và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1.1. Phương pháp so sánh
1.3.1.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.1.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.3.2. Phân tích các báo cáo tài chính
1.3.2.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.3.2.2. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
1.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động
1.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG NAM
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Nam
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.3.2. Các nhiệm vụ cơ bản của bộ máy quản lý tại Công ty
2.2. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Nam
2.2.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích sự biến động về tài sản
2.2.1.2. Phân tích sự biến động về nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
2.2.2. Phân tích Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
2.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Nam
2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty
2.3.2. Phân tích các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
2.3.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.3.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu nợ phải thu và nợ phải trả
2.3.5. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.4. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Nam
2.4.1. Ưu điểm của Công ty
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Nam trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Nam
3.2.1. Giải pháp cải thiện vấn đề tài sản
3.2.1.1. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.1.2. Quản lý nguồn vốn của Công ty
3.3. Các biện pháp khác
3.3.1. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.3.2. Mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp bên ngoài
3.4. Một số kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan