[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3.Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4.Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin ngành kinh tế
1.2.2. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp phân tích
1.3.1. Các bước tiến hành phân tích tài chính
1.3.2. Các phương pháp phân tích tài chính
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4.1. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Kinh doanh thiết bị vật tư thiết bị
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính của công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị
2.2.1. Phân tích tình hình biến động về tài sản, nguồn vốn của công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị.
2.2.1.1 Phân tích về tình hình sử dụng tài sản
2.2.1.2. Phân tích về cơ cấu và sự biến động nguồn vốn
2.2.2 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.3. Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị
2.3.1. Nhân tố khách quan
2.3.2. Các nhân tố chủ quan
2.4. Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị
2.4.1. Nhận xét chung
2.4.2. Một số hạn chế của hệ thống phân tích tài chính của công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ
3.1. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Xu hướng nền kinh tế
3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty
3.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của công ty
3.2.1. Kiến nghị về công tác quản lý của công ty
3.2.2. Kiến nghị về công tác kế toán
3.2.3. Kiến nghị về công tác phân tích tài chính
3.2.4. Chú trọng đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh, quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ
3.2.5. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.6. Quản lí tiền mặt
3.2.7. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và lợi nhuận
3.2.8. Phương hướng nhằm cải thiện tình hình quản lí TSNH của Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan