[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao Ethyl acetate của loài y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận - Võ Như Nguyện

[/kythuat]
[tomtat]
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao Ethyl acetate của loài y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận - Võ Như Nguyện
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y
1.1.1. Định nghĩa và phân loại địa y
1.1.2. Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y [4]
1.1.3. Một số ứng dụng của địa y
1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y
1.2.1. Hoạt tính điều tiết tăng trưởng đối với thực vật bậc cao[1]
1.2.2. Hoạt tính đối với động vật[1]
1.2.3. Hoạt tính kháng virus của các hợp chất địa y[1]
1.2.4. Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các hợp chất địa y[1]
1.2.5. Hoạt tính kháng ung thư và kháng đột biến của các hợp chất địa y[1]
1.2.6. Các loại enzyme bị ức chế bởi các hợp chất của địa y[1]
1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y
1.4. MÔ TẢ THỰC VẬT ROCCELLA SINENSIS (NYL.) HALE (ROCCELLACEACE)
1.5. CÁC NGHIÊN CỨU HÓA HỌC TRONG CHI ROCCELLA
1.5.1. Các acid béo
1.5.2. Các hợp chất aliphatic vòng
1.5.3. Các carbohydrate
1.5.4. Các hợp chất carotenoid
1.5.5. Các hợp chất Chromane và Chromone
1.5.6. Các hợp chất depside
1.5.7. Các hợp chất dibenzofurane
1.5.8. Các hợp chất chứa N:
1.5.10. Công thức hóa học các hợp chất
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị
2.2. KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU
2.3. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.3.1. Sắc ký cột cao EA2
2.3.3. Sắc ký cột cao EA1
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C7
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HỢP CHẤT RS-C6a
3.3. SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ δ C CỦA CÁC CARBON PHẦN ĐƯỜNG KHI LIÊN KẾT VỚI PHẦN AGLYCON TẠI CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
4.1. KẾT LUẬN
4.2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan