[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của loài Mai dương (Mimosa pigra L.) đến đa dạng thực vật ở vườn quốc gia Cát Tiên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của loài Mai dương (Mimosa pigra L.) đến đa dạng thực vật ở vườn quốc gia Cát Tiên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về sinh vật ngoại lai
1.1.1. Sự xâm lấn của sinh vật ngoại lai ở vùng nhiệt đới
1.1.2. Các yếu tố thành công của loài xâm lấn
1.1.3. Ảnh hưởng của sự xâm lấn đến sinh thái và kinh tế xã hội
1.1.4. Cỏ dại và cỏ dại môi trường
1.2. Đặc điểm sinh học của cây Mai dương (Mimosa pigra L.)
1.2.1. Hình thái
1.2.2. Phân bố địa lý
1.2.3. Nơi cư trú
1.2.4. Sinh trưởng và phát triển
1.2.5. Sinh sản
1.2.6. Sự biến động quần thể
1.2.7. Tác dụng
1.2.8. Ảnh hưởng của Mai dương (Mimosa pigra L.) đến đa dạng thực vật
1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan
1.4. Tổng quan về vườn quốc gia Cát Tiên
1.4.1. Vị trí địa lý
1.4.2. Địa hình
1.4.3. Địa chất - Thổ nhưỡng
1.4.4. Khí hậu - Thủy văn
1.4.5. Hệ thực vật
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng hợp tài liệu
2.2. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của cỏ dại đến đa dạng thực vật
2.3. Tiến hành thí nghiệm
2.3.1. Thiết kế ô mẫu thí nghiệm
2.3.2. Xác định thành phần loài và mật độ
2.3.3. Thu sinh khối
2.3.4. Thiết lập ngân hàng hạt
2.4. Quan sát thực trạng của cây Mai dương
2.5. Phân tích số liệu
2.6. Thời gian thực hiện
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Một số đặc điểm sinh học của cây Mai dương ở vườn quốc gia Cát Tiên
3.1.1. Đặc điểm sinh học của cây Mai dương ở vườn quốc gia Cát Tiên
3.1.2. Ảnh hưởng của cây Mai dương đến sinh thái và kinh tế xã hội của vườn quốc gia Cát Tiên
3.1.3. Các chỉ số sinh học của cây Mai dương ở vườn quốc gia Cát Tiên
3.2. Cây Mai dương (Mimosa pigra L.) và các loài thực vật trên mặt đất
3.2.1. Thành phần loài thực vật trong các ô mẫu
3.2.2. Phân tích kết quả khảo sát
3.3. Ngân hàng hạt trong đất
3.3.1. Thành phần loài thực vật trong các ô mẫu
3.3.2. Phân tích kết quả khảo sát
3.4. Thảo luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan