[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 4 theo hướng hội nhập Quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 4 theo hướng hội nhập Quốc tế
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Năng lực đọc hiểu
1.1.1 Quan niệm về đọc và đọc hiểu
1.1.2 Ý nghĩa của việc đọc
1.2 Đánh giá năng lực đọc
1.2.1 Vài nét về đánh giá kết quả học tập
1.2.2 Đánh giá năng lực đọc hiểu của một số tổ chức trên thế giới
1.2.3 Đánh giá năng lực đọc hiểu ở Việt Nam
1.2.4 So sánh giữa đánh giá năng lực đọc hiểu Việt Nam và thế giới
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Chọn mẫu nghiên cứu
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.4 Công cụ nghiên cứu
2.4.1 Khảo sát năng lực đọc hiểu thông qua một số đề kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt lớp 4 cuối học kì II năm học 2013-2014
2.4.2 Khảo sát năng lực đọc hiểu lớp 4 theo hướng hội nhập quốc tế
2.5 Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Phân tích việc đánh giá năng lực đọc hiểu lớp 4 thông qua một số đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt đọc cuối học kì II năm học 2013-2014
3.1.1 Cách đánh giá năng lực đọc hiểu
3.1.2 Kết quả đánh giá năng lực đọc hiểu của HS
3.2 Kết quả khảo sát năng lực đọc hiểu theo hướng hội nhập quốc tế
3.2.1 Bài đọc 1
3.2.2 Bài đọc 2
3.2.3 Nhận xét chung về kết quả hai bài đọc
3.3 So sánh năng lực đọc hiểu của HS lớp 4 theo cách đánh giá ở một số Trường tiểu học hiện nay và theo hướng hội nhập quốc tế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan