[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về phẩm chất cơ bản nữ giới

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về phẩm chất cơ bản nữ giới
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ PHẨM CHẤT CƠ BẢN NỮ GIỚI
1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Đánh giá
1.2.2. Phẩm chất cơ bản
1.2.3. Nữ giới
1.2.4. Phẩm chất cơ bản nữ giới
1.3. Cơ sở lý luận về đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới
1.3.1. Nữ sinh viên
1.3.2. Đặc điểm của phẩm chất cơ bản nữ giới
1.4. Một số tiêu chí đánh giá về đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới.
Tiểu kết chương 1
Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ PHẨM CHẤT CƠ BẢN NỮ GIỚI
2.1. Khái quát về quá trình nghiên cứu
2.1.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
2.1.2. Công cụ nghiên cứu
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Khảo sát đánh giá chung của sinh viên về thực trạng phẩm chất cơ bản nữ giới ngày nay
2.2.2. Khảo sát về một số phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay đang có
2.2.3. Khảo sát tính cần thiết của một số phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay
2.2.4. Nhận định chung về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay
2.2.5. Kết quả khảo sát mong đợi của sinh viên về những điều nữ giới cần làm để đảm bảo và phát huy phẩm chất cơ bản của họ hiện nay
2.2.6. Kết quả khảo sát về những hỗ trợ từ các yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội đến sự hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay
2.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm hỗ trợ nữ sinh viên hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới
2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
2.3.2. Các biện pháp giáo dục nhằm hỗ trợ nữ sinh viên hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới
Tiểu kết chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan