[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giao thông vận tải tỉnh An Giang Hiện trạng và định hướng phát triển

[/kythuat]
[tomtat]
Giao thông vận tải tỉnh An Giang Hiện trạng và định hướng phát triển
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Vai trò của ngành giao thông vận tải
1.1.3. Đặc điểm của ngành giao thông vận tải
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố giao thông vận tải
1.1.5. Các tiêu chí đánh giá
1.2. Cơ sở thực tiễn về GTVT ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
1.2.1. Vai trò giao thông vận tải trong phát triển kinh tế ĐBSCL
1.2.2. Thực tiễn giao thông vận tải ở đồng bằng sông Cửu Long
Chương 2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN GTVT Ở TỈNH AN GIANG
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến GTVT ở tỉnh An Giang
2.1.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Nhóm các nhân tố tự nhiên
2.1.3. Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội
2.2. Hiện trạng phát triển GTVT tỉnh An Giang
2.2.1. Vị trí của ngành giao thông vận tải trong nền kinh tế tỉnh An Giang
2.2.2. Mạng lưới giao thông vận tải tỉnh An Giang
2.2.3. Hoạt động vận tải
2.2.4. Đầu mối giao thông chính
2.3. Nhận xét hiện trạng gtvt tỉnh An Giang
2.3.1. Nhận xét chung
2.3.2. Những lợi thế và thành tựu đạt được
2.3.3. Những hạn chế và thách thức
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH AN GIANG
3.1. Cơ sở đề ra những định hướng GTVT ở tỉnh An Giang
3.1.1. Quan điểm phát triển ngành GTVT
3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành GTVT
3.2. Định hướng phát triển GTVT ở tỉnh An Giang
3.2.1. Định hướng phát triển giao thông đường bộ
3.2.2. Định hướng phát triển giao thông đường thủy
3.2.3. Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải và công nghiệp GTVT
3.3. Các giải pháp phát triển GTVT ở tỉnh An Giang
3.3.1. Giải pháp về cơ chế chính sách và quản lý quy hoạch
3.3.2. Giải pháp về đổi mới tổ chức quản lý, cải cách hành chính
3.3.3. Giải pháp về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng GTVT
3.3.4. Giải pháp về huy động vốn đầu tư
3.3.5. Giải pháp khoa học- công nghệ
3.3.6. Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.7. Giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
3.3.8. Giải pháp về phát triển giao thông nông thôn
3.3.9. Giải pháp nâng cao chất lượng các tuyến đường giao thông
3.3.10. Giải pháp phòng ngừa, khắc phục lũ lụt, bão đối với công trình GTVT
3.3.11. Giải pháp về phát triển vận tải và công nghiệp GTVT
3.3.12. Giải pháp về nâng cao hiệu quả GTVT đường thủy nội địa
3.3.13. Giải pháp về bảo vệ môi trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan