[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Gamma hàm p-Adic và các ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Gamma hàm p-Adic và các ứng dụng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1.Chuẩn và chuẩn phi Acsimet.
1.2. Xây dựng trường số p – adic QP
1.3. Xây dựng trường CP
Chương 2. KHÁI NIỆM DÃY NỘI SUY p-ADIC. GAMMA HÀM p-ADIC VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG
2.1. Khái niệm dãy nội suy p-adic.
2.1.1. Một số khái niệm và tính chất cơ bản về dãy nội suy p-adic.
2.1.2. Một vài ví dụ về dãy nội suy p-adic.
2.2. Xây dựng gamma hàm p-adic (với p≠2).
2.3. Xây dựng gamma hàm p-adic (với p=2).
2.4. Một số ứng dụng liên quan
2.4.1. Hằng số Euler p-adic.
2.4.2. Các giá trị của hàm Γp tại −1, −2
2.4.3. Công thức nhân Gauss – Legendre p-adic
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan