[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của lưỡng cư, bò sát ở rừng tràm Trà Sư huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của lưỡng cư, bò sát ở rừng tràm Trà Sư huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình nghiên cứu lưỡng cư bò sát trong nước và khu vực nghiên cứu
1.1.1. Tình hình nghiên cứu lưỡng cư bò sát trong nước
1.1.2. Tình hình nghiên cứu lưỡng cư bò sát ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và An Giang
1.2. Đặc điểm tổng quát về tự nhiên và xã hội của khu vực nghiên cứu
1.2.1. Vị trí địa lý
1.2.2. Điều kiện tự nhiên
1.2.3. Đặc điểm kinh tế văn hóa và xã hội ở khu vực nghiên cứu
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian, địa điểm và tư liệu nghiên cứu
2.1.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Tư liệu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
2.2.3. Phân tích, tổng hợp và xử lí các thông tin ghi nhận được
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở rừng tràm Trà Sư
3.1.1. Danh sách các loài lưỡng cư, bò sát hiện biết ở rừng tràm Trà Sư
3.1.2. Danh lục các loài lưỡng cư, bò sát ở rừng tràm Trà Sư
3.1.3. Đa dạng thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở rừng tràm Trà Sư
3.1.4. Các loài lưỡng cư, bò sát quí hiếm ở rừng tràm Trà Sư
3.2. Đặc điểm phân bố của các loài lưỡng cư bò sát ở Trà Sư
3.2.1. Phân bố theo địa hình
3.2.2. Phân bố theo nơi ở
3.2.3. Phân bố theo sinh cảnh
3.3. Tầm quan trọng và giá trị kinh tế, khoa học của các loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực rừng Trà Sư
3.3.1. Ý nghĩa kinh tế, khoa học
3.3.2. Mặt hại
3.4. Tình hình khai thác và sử dụng các loài lưỡng cư bò sát ở Trà Sư và ở tỉnh An Giang
3.5. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác bền vững và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên lưỡng cư, bò sát ở Trà Sư
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan