[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của lưỡng cư, bò sát ở vùng đồi thấp phía đông huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của lưỡng cư, bò sát ở vùng đồi thấp phía đông huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình nghiên cứu lưỡng cư, bò sát trong nước và khu vực nghiên cứu
1.1.1. Tình hình nghiên cứu lưỡng cư, bò sát trong nước
1.1.2. Tình hình nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ở Bình Dương
1.2. Điều kiện tự nhiên và xã hội ở khu vực nghiên cứu
1.2.1. Vị trí địa lý
1.2.2. Điều kiện tự nhiên
1.2.3. Điều kiện xã hội
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian địa điểm và tư liệu nghiên cứu
2.1.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Tư liệu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thiên nhiên
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
2.2.3. Phương pháp kế thừa
2.2.4. Phân tích, tổng hợp và xử lí các thông tin ghi nhận được
2.2.5. Phương pháp xác định tọa độ địa lý và độ cao
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu
3.1.1. Danh sách các loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu
3.1.2. Danh lục các loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu
3.1.3. Đa dạng thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu
3.1.4. Các loài lưỡng cư, bò sát quý hiếm ở khu vực nghiên cứu
3.2. Đặc điểm phân bố của các loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu
3.2.1. Phân bố theo địa hình
3.2.2. Phân bố theo độ cao
3.2.3. Phân bố theo nơi ở
3.2.4. Phân bố theo sinh cảnh
3.3. Tầm quan trọng và giá trị kinh tế, khoa học của các loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu
3.3.1. Ý nghĩa kinh tế, khoa học
3.3.2. Mặt hại
3.4. Tình hình khai thác và sử dụng các loài lưỡng cư bò sát ở khu vực nghiên cứu
3.5. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác bền vững và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan