[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) hiện trạng và định hướng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) hiện trạng và định hướng
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Các khái niệm về du lịch
1.1.1. Khái niệm về du lịch
1.1.2. Tài nguyên du lịch
1.1.3. Khách du lịch
1.1.4. Doanh thu từ du lịch
1.1.5. Thị trường du lịch
1.1.6. Sản Phẩm du lịch
1.1.7. Hệ thống dịch vụ du lịch
1.1.8. Các điểm, khu và tuyến du lịch
1.2. Các đặc trưng cơ bản của ngành du lịch
1.3. Chức năng của du lịch
1.4. Các nguyên tắc đảm bảo cho phát triển du lịch
1.4.1. Khai thác, sử dụng các tài nguyên một cách hợp lý
1.4.2. Hạn chế sử dụng quá mức tài nguyên và giảm thiểu chất thải
1.4.3. Phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn tính đa dạng
1.4.4. Phát triển phải phù hợp với tổng thể kinh tế - xã hội
1.4.5. Chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương
1.4.6. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào các hoạt động du lịch
1.4.7. Thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến với cộng đồng địa phương và các đối tượng liên quan
1.4.8. Chú trọng đào tạo, nâng cao nhận thức về tài nguyên môi trường
1.4.9. Tăng cường quảng bá tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm
1.4.10. Thường xuyên tiến hành công tác nghiên cứu
1.5. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
1.5.1. Điểm du lịch
1.5.2. Khu du lịch
1.5.3. Tuyến du lịch
1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch
1.6.1. Các nhân tố bên trong
1.6.2. Các nhân tố bên ngoài
1.7. Phát triển du lịch ở một số nước và Việt Nam
1.7.1.Phát triển du lịch ở một số nước
1.7.2. Phát triển du lịch ở Việt Nam
1.7.3. Phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỊ XÃ NINH HÒA (TỈNH KHÁNH HÒA)
2.1. Khái quát về thị xã Ninh Hòa
2.2. Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch thị xã Ninh Hòa
2.2.1. Các nhân tố bên trong
2.2.2. Các nhân tố bên ngoài
2.2.3. Đánh giá chung về các nhân tố tác động đến phát triển du lịch thị xã Ninh Hòa
2.3. Thực trạng phát triển du lịch thị xã Ninh Hòa
2.3.1. Phát triển các điểm du lịch
2.3.2. Phát triển các tuyến du lịch
2.2.3. Sản phẩm du lịch của Ninh Hòa
2.4. Thị trường khách du lịch đến thị xã Ninh Hòa
2.5. Doanh thu từ ngành du lịch thị xã Ninh Hòa
2.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch thị xã Ninh Hòa
2.7. Tiểu kết chương 2
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỊ XÃ NINH HÒA
3.1. Những căn cứ xây dựng định hướng và giải pháp
3.1.1. Chiến lựơc phát triển du lịch chung của tỉnh
3.1.2. Kế hoạch phát triển kinh tế chung của thị xã Ninh Hòa
3.1.3. Thực trạng phát triển du lịch
3.1.4. Nhu cầu xã hội
3.2. Định hướng phát triển du lịch thị xã Ninh Hòa
3.2.1. Định hướng chung
3.2.2. Định hướng cụ thể tổ chức không gian du lịch thị xã Ninh Hòa đến năm 2030
3.3. Giải pháp phát triển du lịch thị xã Ninh Hòa
3.3.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách
3.3.2. Giải pháp về quản lý, phát triển, bảo vệ và tôn tạo các nguồn tài nguyên du lịch
3.3.3. Về tài chính, đầu tư du lịch và các biện pháp khuyến khích
3.3.4. Về quản lý, tiếp thị và xúc tiến du lịch
3.3.5. Về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch
3.3.6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.7. Về môi trường du lịch
3.4. Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan