[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển một số năng lực học tập cho học sinh trung bình - yếu trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển một số năng lực học tập cho học sinh trung bình - yếu trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các văn bản chỉ đạo liên quan đến năng lực học tập của HS
1.1.2. Các sách, bài viết liên quan đến năng lực học tập của HS
1.1.3. Các đề tài nghiên cứu về năng lực học tập của HS và HSTBY
1.2. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo nghị quyết hội nghị TW8 khóa XI
1.2.1. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục nhằm phát triển năng lực học tập của HS
1.2.2. Đổi mới đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học tập của HS
1.3. Một số vấn đề về năng lực học tập
1.3.1. Khái niệm năng lực học tập
1.3.2. Các đặc điểm chung của năng lực học tập
1.3.3. Các năng lực học tập của HS
1.3.4. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học có điều kiện phát triển năng lực học tập
1.4. Một số vấn đề cần quan tâm đối với HSTBY môn Hóa học
1.4.1. Khái niệm, phân loại HSTBY
1.4.2. Nhận diện học sinh trung bình - yếu môn Hóa học
1.4.3. Nguyên nhân học sinh học yếu môn Hóa học
1.5. Thực trạng việc phát triển năng lực học tập cho HS trong dạy học hóa học ở một số trường THPT Tp. HCM
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Đối tượng điều tra
1.5.3. Phương pháp tiến hành điều tra
1.5.4. Kết quả điều tra
Tóm tắt chương 1
Chương 2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA PHI KIM LỚP 10 THPT
2.1. Cấu trúc và nội dung chương trình Hóa học lớp 10 THPT
2.2. Một số năng lực học tập của HS cần phát triển khi dạy học phần hóa phi kim lớp 10 THPT
2.2.1. Năng lực hợp tác, giao tiếp
2.2.2. Năng lực sử dụng ngôn ngữ
2.2.3. Năng lực tư duy
2.3. Một số nguyên tắc chung khi xây dựng các biện pháp phát triển năng lực học tập cho HSTBY trong dạy học Hóa học
2.4. Biện pháp phát triển một số năng lực học tập cho HSTBY
2.4.1. Nhóm biện pháp sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học
2.4.2. Nhóm biện pháp sử dụng phương tiện dạy học
2.4.3. Nhóm biện pháp về kiểm tra đánh giá
2.5. Đánh giá một số năng lực học tập của HSTBY
2.5.1. Đánh giá bằng phương pháp quan sát
2.5.2. Sử dụng bộ test đánh giá một số năng lực học tập
2.5.3. Đánh giá bằng phương pháp phỏng vấn
2.5.4. Đánh giá qua bài kiểm tra
2.5.5. Đánh giá sự tiến bộ trong học tập
2.6. Một số giáo án thực nghiệm
2.6.1. Giáo án bài 22. Clo
2.6.2. Giáo án bài 29. Oxi - Ozon
2.6.3. Giáo án bài 30. Lưu huỳnh
2.6.4. Giáo án bài 32. Hiđrosunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
2.6.5. Giáo án bài 34. Luyện tập : Oxi và lưu huỳnh
Tóm tắt chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến trình thực nghiệm
3.3.1. Các bước thực nghiệm
3.3.2. Mô tả tiến trình một số tiết thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Kết quả thực nghiệm về mặt định lượng
3.4.2. Kết quả thực nghiệm về mặt định tính
3.5. Những bài học rút ra sau thực nghiệm sư phạm
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan