[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển một số năng lực học tập của học sinh trong dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển một số năng lực học tập của học sinh trong dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các tài liệu về phát triển năng lực
1.1.2. Các đề tài nghiên cứu về phát triển năng lực cho HS trong dạy học hóa học
1.1.3. Kết luận chung
1.2. Năng lực và phát triển năng lực học tập của HS THPT
1.2.1. Khái niệm về năng lực
1.2.2. Đặc điểm của năng lực
1.2.3. Cấu trúc của năng lực
1.2.4. Dạy học theo quan điểm phát triển năng lực
1.2.5. Mục đích của giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học tập của HS
1.2.6. Một số năng lực học tập cần phát triển khi dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 THPT
1.3. Một số hình thức đánh giá năng lực học tập của HS
1.3.1. Đánh giá qua quan sát
1.3.2. Đánh giá qua hồ sơ học tập
1.3.3. Đánh giá qua các bài Seminar
1.3.4. Đánh giá qua sản phẩm của bài tập nghiên cứu
1.3.5. Đánh giá qua bài kiểm tra
1.3.6. Đánh giá thông qua việc nhìn lại quá trình và đánh giá đồng đẳng
1.4. Một số PPDH tích cực có thể phát triển năng lực học tập cho HS
1.4.1. Phương pháp dạy học webquest
1.4.2. Phương pháp dạy học hợp đồng
1.5. Thực trạng phát triển năng lực học tập cho HS ở trường THPT hiện nay
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Đối tượng điều tra
1.5.3. Phương pháp điều tra
1.5.4. Kết quả điều tra
1.5.5. Nhận xét về kết quả điều tra
Tiểu kết chương 1
Chương 2. PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HS TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỮU CƠ LỚP 11 THPT
2.1. Tổng quan về chương trình hóa hữu cơ lớp 11 THPT
2.1.1. Vị trí chương trình hóa học hữu cơ lớp 11 THPT
2.1.2. Những chú ý về phương pháp giảng dạy hóa học hữu cơ
2.2. Một số nguyên tắc chung phát triển năng lực học tập cho HS trong dạy học hóa học
2.2.1. Nguyên tắc 1: Đảm bảo phát triển một số năng lực cần đạt của con người Việt Nam trong thời kì hiện nay
2.2.2. Nguyên tắc 2: Xuất phát từ quy luật phát triển tâm lý và nhận thức của HS
2.2.3. Nguyên tắc 3: Đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục phổ thông
2.2.4. Nguyên tắc 4: Khai thác được đặc thù bộ môn Hóa học
2.2.5. Nguyên tắc 5: Sử dụng đa dạng, linh hoạt các PPDH tích cực
2.3. Một số biểu hiện của năng lực tự học, năng lực hợp tác và năng lực ứng dụng CNTT
2.3.1. Biểu hiện của năng lực tự học
2.3.2. Biểu hiện của năng lực hợp tác
2.3.3. Biểu hiện của năng lực ứng dụng CNTT
2.4. Biện pháp phát triển năng lực tự học, năng lực hợp tác và năng lực ứng dụng CNTT cho HS trong dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11
2.4.1. Nhóm biện pháp sử dụng các PPDH tích cực và hợp tác
2.4.2. Nhóm biện pháp sử dụng phương tiện dạy học
2.4.3. Nhóm biện pháp về tổ chức dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của HS
2.4.4. Nhóm biện pháp về kiểm tra đánh giá
2.5. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tự học, năng lực hợp tác và năng lực ứng dụng CNTT của HS
2.5.1. Yêu cầu khi thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực
2.5.2. Thiết kế bộ công cụ đánh giá cụ thể
2.6. Một số giáo án thực nghiệm
2.6.1. Giáo án bài “Ancol”
2.6.2. Giáo án bài “Phenol”
2.6.3. Giáo án bài “Luyện tập Ancol, phenol”
2.6.4. Giáo án bài “Axit cacboxylic”
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.4.1. Chuẩn bị cho tiết lên lớp
3.4.2.Tiến hành giảng dạy và thu thập kết quả
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả thực nghiệm định tính
3.5.2. Kết quả thực nghiệm định lượng
3.5.3. Kết luận về thực nghiệm sư phạm
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan