[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế theo ngành và lãnh thổ
1.1.3. Các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế theo ngành và lãnh thổ cho cấp tỉnh
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tổng quan phát triển kinh tế theo ngành và lãnh thổ ở Việt Nam
1.2.2. Tổng quan phát triển kinh tế theo ngành và lãnh thổ ở vùng Đông Nam Bộ
Tiểu kết chương 1
Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2. Nhân tố tự nhiên
2.1.3. Nhân tố kinh tế – xã hội
2.1.4. Đánh giá chung
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế theo ngành và lãnh thổ ở tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu
2.2.1. Khái quát chung
2.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế theo ngành
2.2.3. Thực trạng các hình thức tổ chức theo lãnh thổ
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
3.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển
3.1.1. Quan điểm
3.1.2. Mục tiêu
3.1.3. Định hướng phát triển
3.2. Những giải pháp cơ bản
3.2.1. Huy động và khai thác các nguồn vốn
3.2.2. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.3. Phát triển và ứng dụng công nghệ mới, tăng năng suất lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường
3.2.4. Các giải pháp về điều hành vĩ mô
3.2.5. Các giải pháp về điều hành và thực hiện quy hoạch
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan