[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG “BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
1.1. Lịch sử nghiên cứu về việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi
1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước
1.1.2. Nghiên cứu trong nước
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm “Chuẩn phát triển trẻ em”
1.2.2. “Bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ”
1.2.3. Khái niệm “sự phát triển thể chất của trẻ em”
1.2.4. Khái niệm “Tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non”
1.2.5. Các hình thức tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non
1.3. Đặc điểm phát triển thể chất của trẻ 5 tuổi
1.4. Nội dung lĩnh vực phát triển thể chất trong “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi”
1.5. Sử dụng Chuẩn phát triển thể chất trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CHUẨN PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
2.1. Tổ chức khảo sát
2.1.1. Mục đích khảo sát nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi về việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” và nội dung của lĩnh vực phát triển thể chất trong Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
2.1.2. Nội dung khảo sát
2.1.3. Mô tả phương pháp khảo sát – chọn mẫu
2.2. Phân tích kết quả khảo sát ý kiến việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi
2.2.1. Phân tích kết quả khảo sát ý kiến cán bộ quản lý
2.2.2. Kết quả khảo sát ý kiến giáo viên mầm non
2.2.3. Kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
2.3. Phân tích kết quả khảo sát việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua phân tích kế hoạch của giáo viên
2.4. Phân tích kết quả khảo sát việc sử dụng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua dự giờ, quan sát việc tổ chức hoạt động của giáo viên
2.5. Đề xuất biện pháp áp dụng hiệu quả Bộ Chuẩn trong tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi
Tiểu kết chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan