[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CHUƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Nghiên cứu nước ngoài
1.1.2. Nghiên cứu trong nước
1.2. Một số khái niệm có liên quan đến quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Các chức năng của quản lý
1.2.3. Thay đổi và thay đổi chương trình đào tạo
1.2.4. Phát triển
1.2.5. Chương trình đào tạo
1.2.6. Quản lý sự thay đổi
1.3. Thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1.3.1. Đặc điểm chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1.3.2. Những tác nhân gây ra sự thay đổi chương trình đào tạo
1.3.3. Đặc trưng của sự thay đổi chương trình đào tạo
1.3.4. Phản ứng của cán bộ viên chức nhà trường đối với sự thay đổi
1.3.5. Các nguyên tắc thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1.3.6. Nội dung thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1.4. Quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1.4.1. Vai trò của công tác quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1.4.2. Nguyên tắc quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo
1.4.3. Nội dung quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo
1.5.1. Sự đồng thuận và ủng hộ của các lực lượng liên quan
1.5.2. Truyền thông tốt cho sự thay đổi
1.5.3. Chiến lược đúng đắn cho sự thay đổi
1.5.4. Đảm bảo có đủ nguồn lực cho quá trình thay đổi
1.5.5. Năng lực quản lý sự thay đổi của nhà quản lý
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát chung về địa bàn nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu
2.1.1. Khái quát chung về trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.2. Thực trạng thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Thực trạng nhận thức và thái độ đối với sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.2. Thực trạng quá trình thực hiện sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
2.3. Thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Thực trạng hoạch định sự thay đổi chương trình đào tạo ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.2. Thực trạng tổ chức thực hiện sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.3. Thực trạng đánh giá và củng cố sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.4. Thực trạng khẳng định và tạo động lực cho sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
2.3.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
2.3.6. Những rào cản đối với công tác quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Giáo dục – Đào tạo về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống – cấu trúc
3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử
3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.3. Một số biện pháp quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
3.3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên của trường về sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
3.3.2. Xây dựng kế hoạch quản lý sự thay đổi chương trình đào theo hệ thống tín chỉ của nhà trường
3.3.3. Tăng cường truyền thông cho sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
3.3.4. Hỗ trợ nguồn lực và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giảng viên
3.3.5. Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi cho đội ngũ CBQL
3.3.6. Phát hiện và giải quyết kịp thời sự phản kháng của cán bộ viên chức đối với sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
3.3.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp
3.4.1. Khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp
3.4.2. Khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan