[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường phổ thông dân tộc nội trú Savannakhet nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường phổ thông dân tộc nội trú Savannakhet nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Hoạt động dạy học
1.2.2. Hoạt động tự học
1.2.3. Khái niệm về dân tộc nội trú
1.2.3. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học
1.2.3.1. Quản lý giáo dục (QLGD)
1.2.3.2. Quản lý nhà trường (NT)
1.2.3.3. Quản lý hoạt động dạy học
1.2.3.4. Quản lý hoạt động tự học.
1.3. Đặc trưng hoạt động tự học của học sinh cơ sở tại trường phổ thông dân tộc nội trú.
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của học sinh các trường trung học cơ sở tại trường trung học phổ thông nội trú
1.4.1. Nhận thức của giáo viên và học sinh về hoạt động tự học
1.4.2. Phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy - tự học
1.4.3. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.4.4. Cơ sở vật chất sư phạm
1.4.5. Công nghệ thông tin và mạng internet đối với hoạt công tự học
1.4.6. Phong trào thi đua tự quản của học sinh
1.5. Quản lý hoạt động tự học
1.5.1. Nội dung quản lý hoạt động tự học
1.5.2. Các chức năng quản lý hoạt động tự học
1.5.3. Các quy định của nhà trường về quản lý tự học
1.5.4. Hoạt động của ban quản lý tự học của trường
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ SAVANNAKHET
2.1. Khái quát về trường phổ thông dân tộc nội trú Savanakhet
2.2. Phương pháp khảo sát thực trạng
2.3. Thực trạng quản lý họat động tự học của học của học sinh trung học cơ sở tại trường phổ thông dân tộc nội trú Savanakhet
2.3.1. Thực trạng về nhận thức của giáo viên và học sinh
2.3.1.1. Nhận thức của giáo viên về hoạt động tự học
2.3.1.2. Về động cơ thái độ học tập của học sinh
2.3.2. Thực trạng các quy định của trường về hoạt động tự học
2.3.3. Thực trạng hoạt động ban quản lý hoạt động tự học của trường
2.3.4. Thực trạng quản lý HĐTH trên lớp
2.3.5. Thực trạng quản lý HĐTH ngoài giờ lên lớp
2.3.6. Thực trạng về hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy - tự học
2.3.7. Thực trạng về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phát huy tự học
2.3.8. Thực trạng về quản lý các điều kiện, phương tiện hỗ trợ HĐTH
2.3.9. Thực trạng về công nghệ thông tin và mạng internet đối với hoạt động tự học
2.3.10. Thực trạng về phong trào thi đua tự quản của học sinh
2.3.11. Thực trạng về thực hiện các chức năng quản lý HĐTH
2.3.11.1. Kế hoạch hóa
2.3.11.2. Tổ chức
2.3.11.3. Chỉ đạo
2.3.11.4. Kiểm tra
2.3.12. Phối hợp quản lý hoạt động tự học
2.4. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tự học
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG PHỒ THÔNG DTNT SAVANNAKHET
3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp
3.1.1. Cơ sở pháp lý
3.1.2. Cơ sở thực tiễn
3.2. Những biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS tại trường phổ thông DTNT tỉnh SAVANNAKHET
3.2.1. Nâng cao nhận thức giáo viên và học sinh về vấn đề tự học
3.2.2. Nâng cao hiệu lực của các quy định về quản lý tự học
3.2.3. Tổ chức hoạt động hiệu quả của ban quản lý hoạt động tự học
3.2.3.1. Tổ chức và quản lý học trên lớp
3.2.3.2. Tổ chức quản lý hoạt động tự học của học sinh
3.2.4. Nâng cao khả năng tự học của học sinh
3.2.5. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy - tự học
3.2.6. Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng pháp huy tự học
3.2.7. Tăng cường cơ sở vật chất sư phạm để tạo điều kiện về phòng học, thư viên, thí nghiệm cho học sinh tự học
3.2.8. Nâng cao việc sử dụng công nghệ thông tin - mạng internet
3.2.9. Đẩy mạnh trào thi đua tự quản học sinh trong quản lý tự học
3.2.10. Thực hiện có hiệu quả các chức năng quản lý đối với hoạt động tự học
3.3. Kiểm chứng tính hợp lý và khả thi của các biện pháp quản lý
3.3.1 Kết quả xin ý kiến chuyên gia về các biện pháp quản lý
3.3.2. Những kết quả biểu đạt sự tăng cường họat động tự học của học sinh tại trưởng nội trú Savănakhệt
3.3.3. Tổng kết kinh kinh nghiệm về quản lý tự học
Tiểu kết chương 3.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan