[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM GDTX
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài
1.2.1. Giáo viên, đội ngũ giáo viên, đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
1.2.2. Quản lý, QL đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
1.3. Lý luận về đội ngũ giáo viên tại các Trung tâm GDTX
1.4. Lý luận về QL đội ngũ giáo viên tại các Trung tâm GDTX
1.4.1. Chức năng QL đội ngũ giáo viên tại các Trung tâm GDTX.
1.4.2. Nội dung QL đội ngũ giáo viên tại các Trung tâm GDTX
1.4.3. Các biện pháp QL
1.4.4. Các yếu tố tác động đến công tác QL
1.5. Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài
1.5.1. Trung tâm GDTX trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.5.2. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên Trung tâm GDTX
1.5.3. Những yêu cầu cơ bản về QL đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
1.5.4. Tầm quan trọng của việc QL đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
1.6. Nội dung cơ bản của công tác QL đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
1.7. Những yếu tố QL tác động đến đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
1.7.1. Các yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực
1.7.2. Những yêu cầu của sự phát triển GDTX trong giai đoạn hiện nay
1.7.3. Môi trường làm việc
1.7.4. Các yếu tố QL tác động đến đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÌNH DƯƠNG
2.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội và giáo dục-đào tạo ở tỉnh Bình Dương
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Tình hình KT-XH ở tỉnh Bình Dương
2.1.3. Tình hình GD&ĐT ở tỉnh Bình Dương
2.2. Thực trạng các Trung tâm GDTX ở tỉnh Bình Dương
2.3. Thực trạng QL đội ngũ giáo viên các Trung tâm GDTX ở tỉnh Bình Dương
2.3.1. Về số lượng, cơ cấu giáo viên
2.3.2. Về phẩm chất, đạo đức chính trị
2.3.3. Trình độ, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ
2.3.4. Kết quả khảo sát thực trạng công tác QL đội ngũ giáo viên các Trung tâm GDTX ở tỉnh Bình Dương
2.3.5. Đánh giá chung về thực trạng công tác QL đội ngũ giáo viên các Trung tâm GDTX ở tỉnh Bình Dương
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÌNH DƯƠNG
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.1.1. Quán triệt đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo
3.1.2. Quán triệt định hướng phát triển giáo dục của tỉnh Bình Dương
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện
3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử-cụ thể
3.2. Một số biện pháp QL đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
3.2.1. Xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
3.2.2. Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
3.2.3. Đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
3.2.4. Xây dựng chế độ công tác hợp lý đối với đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
3.2.5. Kích thích tạo động lực cho đội ngũ giáo viên bằng cách quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, đối xử công bằng dân chủ đặc biệt đối với giáo viên thỉnh giảng
3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX
3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp
3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.4.1. Mục đích khảo sát
3.4.2. Nội dung và phương pháp khảo sát
3.4.3. Khách thể khảo sát
3.4.4. Kết quả khảo sát về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan