[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẬC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm PPDH
1.2.2. Khái niệm quản lý đổi mới PPDH
1.3. Lý luận về đổi mới PP dạy học bậc cao đẳng, đại học
1.3.1. Định hướng đổi mới PPDH bậc cao đẳng, đại học
1.3.2. Hệ thống PPDH đại học theo định hướng đổi mới
1.4. Lý luận về hoạt động quản lý đổi mới PPDH bậc cao đẳng, đại học
1.4.1. Mục tiêu quản lý hoạt động đổi mới PPDH
1.4.2. Chủ thể quản lý hoạt động đổi mới PPDH
1.4.3. Khách thể quản lý hoạt động đổi mới PPDH
1.4.4. Các chức năng QLhoạt động đổi mới PPDH ở trường cao đẳng, đại học
1.4.5. Nội dung quản lý hoạt động đổi mới PPDH bậc cao đẳng, đại học
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến HĐĐM PPDH bậc cao đẳng, đại học
1.5.1. Các yếu tố chủ quan
1.5.2. Các yếu tố khách quan
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHA TRANG
2.1. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu
2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2. Thực trạng đổi mới PP dạy học tại trường CĐSP Nha Trang
2.2.1. Thực trạng đổi mới PP dạy của GV
2.2.2. Thực trạng đổi mới PP học của SV
2.2.3. Thực trạng các điều kiện hỗ trợ đổi mới PP dạy học
2.3. Thực trạng quản lý đổi mới PP dạy học tại trường CĐSP Nha Trang
2.3.1. Thực trạng việc thực hiện các nội dung quản lý HĐĐM PPDH tại trường CĐSP Nha Trang
2.3.2. Thực trạng thực hiện các chức năng quản lý đổi mới PP dạy học tại trường CĐSP Nha Trang
2.3.3. Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ đổi mới PP dạy học tại trường CĐSP Nha Trang
2.3.4. Đánh giá chung thực trạng
2.4. Nguyên nhân của thực trạng
2.4.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.2. Nguyên nhân chủ quan
Tiểu kết chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHA TRANG
3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
3.2. Các biện pháp QLĐMPPDH tại trường CĐSP Nha Trang
3.3. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan