[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.3. Quản lý nhà trường
1.2.4. Quản lý trường trung học phổ thông
1.2.5. Giáo viên
1.2.6. Đội ngũ
1.2.7. Đội ngũ giáo viên
1.2.8. Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông
1.3. Những yêu cầu về quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông
1.3.1. Những chủ trương chung
1.3.2. Những yêu cầu về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông
1.4. Nội dung quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông
1.4.1. Quản lý đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo quy định.
1.4.2. Đánh giá đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
1.4.3. Nâng chuẩn trình độ cho giáo viên
1.4.4. Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng
1.4.5. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học phổ thông.
Kết luận Chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU
2.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
2.1.2. Khái quát về tình hình GD &ĐT huyện Đầm Dơi
2.2. Thực trạng về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đầm Dơi
2.2.1. Số lượng giáo viên
2.2.2. Cơ cấu
2.2.3. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
2.3. Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trung học phổ thông huyện Đầm Dơi
2.3.1. Công tác tuyển chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên
2.3.2. Công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
2.3.3. Điều kiện ứng dụng kiến thức mới vào thực tế giảng dạy
2.3.4. Thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên
2.3.5. Đánh giá thực trạng
Kết luận Chương 2
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU
3.1. Định hướng công tác phát triển ĐNGV THPT ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020
3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2.1. Tính cần thiết
3.2.2. Tính khả thi
3.2.3. Tính kế thừa
3.2.4. Tính hiệu quả
3.2.5. Tính đồng bộ
3.3. Các biện pháp quản lý ĐNGV THPT huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
3.3.1. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của người giáo viên trung học phổ thông
3.3.2. Đổi mới công tác đánh giá giáo viên định kỳ, hàng năm dựa trên chuẩn nghề nghiệp
3.3.3. Kết hợp nhu cầu của cá nhân, nhà trường và địa phương trong công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
3.3.4. Tuyển dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô vừa đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý
3.3.5. Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giao lưu, học tập kinh nghiệm với đội ngũ giáo viên các trường trong và ngoài huyện
3.3.6. Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, dân chủ, đoàn kết tạo động lực làm việc và sự gắn bó của giáo viên với nhà trường
3.3.7. Quy hoạch và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
3.5.1. Khảo nghiệm tính cấp thiết
3.5.2. Tính tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan