[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học tại Quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học tại Quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề trên thế giới
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lí
1.2.2. Quản lí giáo dục
1.2.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.3. Lí luận về HĐGDNGLL cho HS trong nhà trường Tiểu học
1.3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến HĐGDNGLL
1.3.2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường Tiểu học
1.4. Lí luận về QL HĐGDNGLL cho HS trong nhà trường Tiểu học
1.4.1. Quan điểm về QL phát triển giáo dục toàn diện HS trong nhà trường Tiểu học
1.4.2. Các chức năng QLGD
1.4.3. Quản lí HĐGDNGLL
1.4.4. Nội dung và biện pháp quản lí HĐGDNGLL cho HS trong nhà trường Tiểu học
1.4.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí HĐGDNGLL cho HS trong nhà trường Tiểu học
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HĐGDNGLL Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2014
2.1. Khái quát về vị trí địa lí, tình hình KT, CT, VH, XH Quận Thủ Đức
2.2. Khái quát về giáo dục Tiểu học tại Quận Thủ Đức
2.2.1. Qui mô phát triển TH
2.2.2. Xếp loại giáo dục các môn văn hóa
2.2.3. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
2.2.4. Tình hình CSVC - Thiết bị dạy học, ngân sách Tiểu học
2.2.5. Đặc điểm tình hình và HĐGDNGLL ở một số trường tiểu học ở Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
2.3. Thể thức nghiên cứu
2.3.1. Xây dựng bộ công cụ khảo sát
2.3.2. Mô tả phiếu khảo sát
2.3.3. Cách xử lí số liệu
2.4. Kết quả khảo sát
2.4.1. Tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất, thiết bị của 4 trường khảo sát
2.4.2. Thực trạng tổ chức HĐGDNGLL ở các trường Tiểu học tại Quận Thủ Đức giai đoạn 2012 - 2014
2.4.3. Thực trạng quản lí HĐGDNGLL ở các trường Tiểu học tại Quận Thủ Đức giai đoạn 2012 - 2014
Tiểu kết Chương 2
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
3.1. Những căn cứ có tính chất định hướng cho việc xây dựng các giải pháp
3.1.1. Căn cứ cơ sở lí luận
3.1.2. Căn cứ cơ sở pháp lí
3.1.3. Cơ sở thực tiễn
3.2. Các nhóm giải pháp thực hiện
3.2.1. Nhóm giải pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của CB, GV, CMHS và HS về vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của HĐGDNGLL
3.2.2. Nhóm giải pháp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành HĐGDNGLL
3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực tổ chức HĐGDNGLL cho BTĐ, TPT, GV, HS
3.2.4. Nhóm giải pháp phát triển nguồn tài chính, CSVC, thiết bị dạy học và các điều kiện khác… phục vụ cho HĐGDNGLL
3.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra, đánh gía
3.2.6. Nhóm giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng trong và ngoài nhà trường
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan