[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục học sinh chưa ngoan ở các trường THCS quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục học sinh chưa ngoan ở các trường THCS quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN Ở TRƯỜNG THCS
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Ở nước ngoài
1.1.2. Trong nước
1.2. Hệ thống khái niệm
1.2.1. Học sinh chưa ngoan
1.2.2. Hoạt động giáo dục HSCN
1.2.3. Quản lí, quản lí giáo dục
1.2.4. Quản lí trường học
1.2.5. Quản lí hoạt động giáo dục HSCN
1.3. Lý luận về hoạt động giáo dục HSCN
1.3.1. Mục tiêu hoạt động giáo dục HSCN
1.3.2. Nội dung giáo dục HSCN
1.3.3. Phương pháp giáo dục HSCN
1.3.4. Đặc điểm tâm lý của học sinh THCS
1.3.5. Biểu hiện của HSCN
1.3.6. Ảnh hưởng của HSCN đến gia đình, nhà trường và xã hội
1.3.7. Lực lượng tham gia hoạt động giáo dục HSCN
1.3.8. Nguyên tắc giáo dục HSCN
1.4. Lý luận về quản lí hoạt động giáo dục HSCN ở trường THCS
1.4.1. Chức năng quản lí hoạt động giáo dục HSCN ở trường THCS
1.4.2. Nội dung quản lí hoạt động giáo dục HSCN ở trường THCS
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN Ở CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Sơ lược về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục cấp THCS tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục quận Bình Tân
2.1.2. Tình hình giáo dục cấp THCS quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
2.2. Mô tả mẫu khảo sát
2.2.1. Sơ lược mẫu khảo sát
2.2.2. Cách xử lý thống kê
2.3. Thực trạng hoạt động giáo dục HSCN ở các trường THCS quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Thực trạng nhận thức hoạt động giáo dục HSCN
2.3.2. Thực trạng thực hiện hoạt động giáo dục HSCN
2.4. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục HSCN ở các trường THCS quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
2.4.1. Quản lí mục tiêu, kế hoạch giáo dục HSCN
2.4.2. Quản lí nội dung, chương trình giáo dục HSCN
2.4.3. Quản lí phương pháp giáo dục HSCN
2.4.4. Quản lí hoạt động giáo dục HSCN của giáo viên chủ nhiệm
2.4.5. Quản lí sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong hoạt động giáo dục HSCN
2.4.6. Quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục HSCN
2.5. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động giáo dục HSCN ở các trường THCS quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN Ở CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN BÌNH TÂN, TP. HCM
3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp
3.1.1. Cơ sở pháp lý
3.1.2. Cơ sở lý luận
3.1.3. Cơ sở thực tiễn
3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động giáo dục HSCN ở các trường THCS quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh
3.3. Khảo nghiệm ý kiến về tính khả thi và tính cần thiết của các biện pháp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan