[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Về H – không gian và đại số HOPF

[/kythuat]
[tomtat]
Về H – không gian và đại số HOPF
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Đồng luân
1.2. Tế bào
1.3. CW – phức
1.4. Số siêu phức (Quaternion)
1.5. Octornion
1.6. K – đại số
1.7. Đối đại số
1.8. Song đại số
1.9. Đại số phân bậc
1.10. Tích tenxơ
Chương 2. H – KHÔNG GIAN VÀ ĐỐI H – KHÔNG GIAN
2.1. H – không gian
2.2. Đối H – không gian
Chương 3. ĐẠI SỐ HOPF
3.1. Đại số đối đồng điều của một H – không gian là đại số Hopf
3.2. Cấu trúc tích trên đồng điều của H – không gian
3.3. Đại số Hopf đối ngẫu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan