[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh Bình Dương phục vụ du lịch


[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh Bình Dương phục vụ du lịch
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH VÀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH
1.1. Khái niệm về du lịch
1.2. Tài nguyên du lịch
1.2.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch
1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn
1.3. Các vấn đề về du lịch bền vững
1.3.1. Khái niệm chung
1.3.2. Những nguyên tắc của du lịch bền vững
1.4. Các vấn đề về bảo tồn trong du lịch
1.4.1. Ở Việt Nam
1.4.2. Trên thế giới
Chương 2. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN Ở BÌNH DƯƠNG
2.1. Khái quát về tỉnh Bình Dương
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Tài nguyên nhiên nhiên
2.1.3. Dân số
2.1.4. Kinh tế
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch tỉnh Bình Dương
2.2.1. Tài nguyên du lịch
2.2.2. Các nhân tố kinh tế - xã hội, chính trị
2.2.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật
2.3.1. Hiện trạng khai thác các điểm di tích lịch sử
2.3.2. Hiện trạng khai thác các điểm di tích văn hóa nghệ thuật
2.3.3. Hiện trạng khai thác và bảo tồn tài nguyên du lịch các điểm tôn giáo và lễ hội
2.3.4. Hiện trạng khai thác và bảo tồn tài nguyên du lịch các làng nghề truyền thống
2.3.5. Hiện trạng khai thác và bảo tồn tài nguyên du lịch ở các điểm danh lam, thắng cảnh
2.4. Hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường và chính trị của việc khai thác tài nguyên du lịch nhân văn ở Bình Dương
2.4.1. Hiệu quả kinh tế
2.4.2. Hiệu quả xã hội
2.4.3. Hiệu quả môi trường
2.4.4. Hiệu quả chính trị
2.5. Đánh giá chung về hiện trạng bảo tồn và khai thác tài nguyên du lịch nhân văn ở Bình Dương
3.1. Hiện trạng bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn
3.2. Định hướng bảo tồn
3.2.1. Cơ sở xây dựng định hướng
3.1.3. Những định hướng nhằm bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh Bình Dương phục vụ du lịch
3.3. Giải pháp
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan