[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điểm bất động của ánh xạ đa trị và những kết quả xấp xỉ bất biến

[/kythuat]
[tomtat]
Điểm bất động của ánh xạ đa trị và những kết quả xấp xỉ bất biến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: KIẾN THỨC CƠ SỞ
1.1. Không gian mêtric
1.2. Không gian định chuẩn với chuẩn p
1.3. Ánh xạ đa trị
1.4. Ánh xạ co đa trị
1.5. Không gian mêtric đầy đủ và lồi theo mêtric
1.6. Không gian đối ngẫu
1.7. Tập lồi, tập hình sao
1.8. Tập có tính chất N
1.9. Ánh xạ có tính chất C
1.10. Cặp ánh xạ Lipschitz, R – giao hoán
1.11. Một số định nghĩa
CHƯƠNG II: MỘT SỐ KẾT QUẢ XẤP XỈ BẤT BIẾN VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA CẶP ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN
2.1. Định lí 2.1
2.2. Định lí 2.2
2.3. Định lí 2.3
2.4. Định lí 2.4
2.5. Định lí 2.5
2.6. Định lí 2.6
CHƯƠNG III: ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA CẶP ÁNH XẠ ĐA TRỊ
3.1. Định lí 3.1
3.2. Định lí 3.2
3.3. Định nghĩa
3.4. Định lí 3.3
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan