[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm chọn của một số lớp ánh xạ đa trị và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm chọn của một số lớp ánh xạ đa trị và ứng dụng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. HÀM CHỌN LIÊN TỤC
1.1 Tính liên tục của các ánh xạ đa trị
1.1.1 Tính nửa liên tục và liên tục của các ánh xạ đa trị
1.1.2 Các ví dụ
1.2 Hàm chọn liên tục
1.2.1 Sự tồn tại của hàm chọn liên tục
1.2.2 Các ví dụ
1.3 Hàm chọn xấp xỉ
1.3.1 Khái niệm hàm chọn xấp xỉ
1.3.2 Sự tồn tại của các hàm chọn xấp xỉ
1.4 Bậc tôpô của ánh xạ đa trị - điểm bất động
1.4.1 Bậc tôpô của ánh xạ đa trị
1.4.2 Điểm bất động của ánh xạ đa trị
Chương 2 HÀM CHỌN ĐO ĐƯỢC
2.1 Sự tồn tại của hàm chọn đo được
2.1.1 Khái niệm ánh xạ đa trị đo được
2.1.2 Sự tồn tại của hàm chọn đo được
2.2 Các ví dụ áp dụng
Chương 3 HÀM CHỌN CỦA ÁNH XẠ TĂNG
3.1 Ánh xạ đa trị tăng
3.1.1 Các khái niệm
3.1.2 Ánh xạ đa trị tăng
3.2 Hàm chọn của ánh xạ tăng
3.2.1 Sự tồn tại hàm chọn đơn điệu của ánh xạ tăng
3.2.2 Các ví dụ áp dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan