[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giao lưu văn hóa Việt - Chăm ở Ninh Thuận từ 1832 đến 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Giao lưu văn hóa Việt - Chăm ở Ninh Thuận từ 1832 đến 2012
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: VÀI NÉT VỀ NGƯỜI CHĂM Ở NINH THUẬN
1.1. Khái quát về đất nước của người Chăm
1.2. Quá trình người Chăm hòa nhập vào cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam thống nhất
1.3. Về người Chăm ở Ninh Thuận
1.3.1. Dân cư và địa bàn cư trú
1.3.2. Tổ chức cộng đồng
1.3.3. Văn hóa Chăm ở Ninh Thuận
CHƯƠNG 2: GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT - CHĂM Ở NINH THUẬN
2.1. Những cơ sở hình thành văn hóa vùng đất Ninh Thuận
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên của vùng đất Ninh Thuận
2.1.2. Về các thay đổi hành chính của Ninh Thuận
2.1.3. Đặc điểm cư dân Ninh Thuận
2.2. Đặc trưng văn hóa của cư dân người Việt ở Ninh Thuận
2.2.1. Về tôn giáo, tín ngưỡng
2.2.2. Về phong tục, tập quán
2.2.3. Về đời sống kinh tế
2.3. Những biểu hiện của giao lưu văn hóa Việt - Chăm ở Ninh Thuận
2.3.1. Giao lưu trong tín ngưỡng
2.3.2. Giao lưu trong phong tục, tập quán
2.3.3. Giao lưu trong đời sống kinh tế
CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – CHĂM Ở NINH THUẬN TRONG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM
3.1. Dấu ấn của văn hóa Chăm trong nền văn hóa Việt Nam
3.2. Vai trò của sự giao lưu văn hóa Việt Chăm trong văn hóa Ninh Thuận
3.3. Vai trò của sự giao lưu văn hóa Việt Chăm trong nền văn hóa Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan