[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giảng dạy truyện hiện đại Việt Nam ở trường trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Giảng dạy truyện hiện đại Việt Nam ở trường trung học phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. NHẬN XÉT VỀ PHẦN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN VĂN ở TRƯNG HỌC PHỔ THÔNG
1.2. VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRUYỆN HIỆN ĐẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.2.1. NHÌN LẠI MỘT SỐ KHUYNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VĂN HỌC NÓI CHUNG, DẠY TRUYỆN NÓI RIÊNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
1.2.1.1. Về khuynh hướng giảng dạy văn chương
1.2.1.2. Về phương pháp giảng dạy tác phẩm văn chương
1.2.1.3. Nhận xét tổng quát
1.2.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, GIẢNG DẠY THỂ LOẠI TRUYỆN
1.2.2.1. Một số đặc trưng cơ bản của thể loại truyện
1.2.2.2. Phân tích, giảng dạy truyện theo đặc trưng thể loại
1.2.2.3. Giáo án cho một bài giảng thuộc thể loại truyện
CHƯƠNG 2: GIẢNG DẠY TÁC PHẨM TRUYỆN TRONG SÁCH GIÁO KHOA MÔN VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Những truyện, trích đoạn truyện được giảng trong chương trình lớp 11
2.2. Những truyện, trích đoạn truyện được giảng trong chương trình lớp 12
KẾT LUẬN
THƯ MỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan