[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất của nông sản hàng hóa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất của nông sản hàng hóa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010-2020
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BIỂU BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NÔNG SẢN HÀNG HÓA
1.1. Lý luận về cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.1.2. Phân loại cạnh tranh
1.1.3. Tác động của cạnh tranh đối với nền kinh tế
1.1.4. Một số quan niệm về năng lực cạnh tranh
1.1.5. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh
1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hoá
1.2. Khái niệm về nông sản hàng hóa, nông sản chủ lực
1.2.1. Khái niệm về nông sản hàng hóa
1.2.2. Khái niệm nông sản chủ lực
1.2.3. Vai trò của sản phẩm chủ lực đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương
Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NÔNG SẢN HÀNG HÓA TỈNH VĨNH LONG THỜI GIAN QUA
2.1. Khái quát nguồn lực ảnh hưởng đến sản xuất nông sản của tỉnh Vĩnh Long
2.1.1. Vị trí địa lý kinh tế
2.1.2. Nguồn lực tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.4. Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến sản xuất hàng hoá
2.1.5. Đánh giá chung
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông sản hàng hoá tỉnh Vĩnh Long thời gian qua
2.2.1. Khái quát ngành nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua
2.2.2. Tình hình xuất khẩu nông – thuỷ sản Vĩnh Long thời gian qua
2.2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Vĩnh Long
2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hoá tỉnh Vĩnh Long
2.3. Kết luận chung về năng lực cạnh tranh một số sản phẩm nông sản của tỉnh Vĩnh Long
2.3.1. Những điểm mạnh về năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hoá của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua
2.3.2. Những hạn chế về năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hoá tỉnh Vĩnh Long thời gian qua
2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh Vĩnh Long
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA NÔNG SẢN HÀNG HÓA TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm trong thời kì hội nhập về nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hoá tỉnh Vĩnh Long
3.1.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản dựa trên tiềm năng lợi thế của tỉnh
3.1.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản dựa trên phát triển các lợi thế cạnh tranh mới (chiến lược, quy hoạch, chính sách)
3.1.3. Xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh
3.1.4. Kết nối các chủ thể tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao sức cạnh tranh (nông dân, doanh nghiệp, Nhà nước, hiệp hội).
3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển sản xuất nông sản hàng hoá tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
3.2.1. Mục tiêu phát triển sản xuất nông sản hàng hoá của Vĩnh Long
3.2.2. Định hướng phát triển sản xuất nông sản hàng hoá của tỉnh Vĩnh Long
3.3. Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất của nông sản hàng hóa tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
3.3.1. Các giải pháp trực tiếp
3.3.2. Giải pháp hỗ trợ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan