[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiện trạng và định hướng phát triển bền vững kinh tế biển ở tỉnh Bến Tre

[/kythuat]
[tomtat]
Hiện trạng và định hướng phát triển bền vững kinh tế biển ở tỉnh Bến Tre
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN
1.1. Cơ sở lí luận về phát triển bền vững kinh tế biển
1.1.1. Biển
1.1.1. Kinh tế biển
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển
1.1.3. Phát triển kinh tế biển bền vững
1.2. Một vài nét về hiện trạng phát triển bền vững kinh tế biển trên thế giới và khu vực
Chương 2: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2001 – 2010
2.1. Các nguồn lực phát triển kinh tế biển tỉnh Bến Tre
2.1.1. Các nguồn lực tự nhiên
2.1.2. Các nguồn lực kinh tế - xã hội
2.2. Hiện trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Bến Tre
2.2.1. Giai đoạn trước năm 2000
2.2.2. Giai đoạn 2001 – 2010
2.3. Phân tích ảnh hưởng của sự phát triển bền vững kinh tế biển đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre
2.3.1. Lợi ích kinh tế
2.3.2. Lợi ích văn hóa – xã hội
2.3.3. Bảo vệ môi trường
2.4. Những vấn đề cần quan tâm đến phát triển bền vững kinh tế biển ở tỉnh Bến Tre
2.5. Tóm tắt chương
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020
3.1. Các cơ sở đưa ra định hướng
3.1.1. Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển của quốc gia và vùng
3.1.2. Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển của tỉnh Bến Tre
3.2. Các chỉ số dự báo
3.2.1. Các chỉ số dự báo tình hình phát triển các ngành kinh tế biển
3.2.2. Các chỉ số dự báo phát triển nguồn nhân lực
3.2.3. Các chỉ số dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của ba huyện ven biển
3.2.4. Các chỉ số dự báo tình hình đầu tư
3.3. Các định hướng phát triển
3.3.1. Phát triển sản phẩm kinh tế biển theo hướng chuyên môn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm
3.3.2. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao
3.3.3. Tăng cường đầu tư vốn, khoa học kĩ thuật để phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa
3.3.4. Bảo vệ môi trường biển
3.3.5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý kinh tế biển
3.4. Các giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững
3.4.1. Các giải pháp phát triển sản phẩm kinh tế biển
3.4.2. Các giải pháp đào tạo, tuyển dụng lao động chất lượng cao
3.4.3. Các giải pháp đầu tư đạt hiệu quả
3.4.4. Các giải pháp bảo vệ môi trường
3.4.5. Các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lí kinh tế biển
3.5. Kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Bến Tre
3.5.2. Kiến nghị đối với ngành Thủy sản Bến Tre
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan