[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiện tượng song đề trong “Chân dung một nghệ sĩ trẻ” của James Joyce


[/kythuat]
[tomtat]
Hiện tượng song đề trong “Chân dung một nghệ sĩ trẻ” của James Joyce
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: JAMES JOYCE VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHƯƠNG HƯỚNG KHẢO SÁT
1.1. James Joyce và hiện tượng song đề
1.1.1. Giới thuyết thuật ngữ song đề
1.1.2. Cội nguồn của hiện tượng song đề trong phong cách sáng tác của James Joyce
1.2. James Joyce và Jacques Lacan
1.2.1. Phân tâm học cấu trúc của Jacques Lacan
1.2.2. Phương cách nghiên cứu song đề trong Chân dung một nghệ sĩ trẻ của James Joyce dưới ánh sáng phân tâm học Lacan
Chương 2: CÁI THỰC VÀ SONG ĐỀ TRỰC GIÁC
2.1. Cái Thực theo quan niệm của Jacques Lacan
2.2. Song đề trực giác từ sự quy chiếu của cái Thực
2.2.1. Song đề trực giác từ giác quan
2.2.2. Hòa giải song đề trực giác
Chương 3: CÁI TƯỞNG TƯỢNG VÀ SONG ĐỀ BẢN THỂ
3.1. Cái tưởng tượng theo quan niệm của Jacques Lacan
3.2. Song đề bản thể từ sự quy chiếu của cái Tưởng tượng
3.2.1. Chủ thể và cái Khác
3.2.2. Cái tôi và cái Khác như là tôi
Chương 4: CÁI BIỂU TƯỢNG VÀ SONG ĐỀ DIỄN NGÔN
4.1. Cái Biểu tượng theo quan niệm của Jacques Lacan
4.2. Song đề diễn ngôn từ sự quy chiếu của cái Biểu tượng
4.2.1. Chủ thể và diễn ngôn chủ
4.2.2. Chủ thể và diễn ngôn đại học
4.2.3. Chủ thể và diễn ngôn người cuồng loạn – Hòa giải song đề diễn ngôn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan