[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hứng thú học tập môn giáo dục công dân của học sinh một số trường trung học phổ thông tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hứng thú học tập môn giáo dục công dân của học sinh một số trường trung học phổ thông tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỨNG THÚ, HỨNG THÚ HỌC TẬP
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những công trình nghiên cứu trên thế giới
1.1.2. Những công trình nghiên cứu trong nước
1.2. Hứng thú và hứng thú học tập
1.2.1. Hứng thú
1.2.2. Hứng thú học tập
1.3. Hoạt động học tập
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Bản chất của hoạt động học
1.3.3. Sự hình thành hoạt động học tập
1.4. Đặc điểm hứng thú học tập của học sinh THPT
1.4.1. Học sinh và một số đặc điểm tâm lý cơ bản
1.4.2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THPT
1.4.3. Những biểu hiện hứng thú học tập môn GDCD của học sinh THPT
1.4.4. Vài nét về nội dung chương trình môn GDCD của học sinh THPT.
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.1.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực trạng
2.1.3. Vài nét về khách thể nghiên cứu
2.2. Thực trạng hứng thú học tập môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông
2.2.1. Nhận thức của học sinh và giáo viên về vai trò của môn học GDCD
2.2.2. Hứng thú học tập môn GDCD được biểu hiện qua nhận thức của học sinh
2.2.3. Hứng thú học tập môn GDCD được biểu hiện qua thái độ của học sinh
2.2.4. Hứng thú học tập môn GDCD biểu hiện qua hành động trong học tập của học sinh
2.2.5. Hứng thú học tập môn GDCD biểu hiện qua kết quả học tập của học sinh
2.2.6. Các nguyên nhân gây ảnh hưởng không tốt đến sự hứng thú học tập của học sinh đối với môn học GDCD
2.3. Các biện pháp nâng cao sự hứng thú học tập của học sinh đối với môn học GDCD
2.3.1. Thực trạng một số biện pháp về phía giáo viên nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD cho học sinh
2.3.2. Thực trạng một số biện pháp về phía cấp quản lý nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD cho học sinh
2.3.3. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập của học sinh đối với môn GDCD
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan