[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tình trạng kháng Insulin ở bệnh nhân suy tim điều trị tại bệnh viện A Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tình trạng kháng Insulin ở bệnh nhân suy tim điều trị tại bệnh viện A Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Suy tim
1.2. INSULIN và hiện tượng kháng INSULIN
1.3. Kháng INSULIN ở bệnh nhân suy tim
1.4. Các phương pháp xác định kháng INSULIN
1.5. Nghiên cứu về kháng INSULIN ở bệnh nhân suy
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu
3.2. Đặc điểm về kháng INSULIN ở bệnh nhân suy tim
3.3. Liên quan giữa kháng INSULIN theo HOMA - IR với một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của suy tim
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Đặc điểm về kháng INSULIN ở bệnh nhân suy tim
4.3. Mối liên quan giữa kháng INSULIN với một số đăc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của suy tim
KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan