[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học cây kim tiền thảo (Desmodium Styracifolium osb.merr.) thuộc họ cánh bước Fabaceae


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học cây kim tiền thảo (Desmodium Styracifolium osb.merr.) thuộc họ cánh bước Fabaceae
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Mô tả thực vật
1.3 Một số công dụng của cây kim tiền thảo Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.
1.4. Tình hình nghiên cứu hóa học thực vật của chi Desmodium
1.4.1. Một số đại diện của ancaloit
1.4.1.1 Các ancaloit có bộ khung indol
1.4.1.2 Các ancaloit không chứa dị vòng hay còn gọi là các bazơ amin
1.4.1.3 Các ancaloit có bộ khung pirol
1.4.2 Một số đại diện hợp chất flavonoit
1.4.3. Một số đại diện nhóm dẫn xuất polyphenol
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên tắc chung
2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu
2.2.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết
2.2.3. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hóa học các hợp chất
2.3. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị nghiên cứu
2.3.1. Dụng cụ và hóa chất
2.3.2. Thiết bị nghiên cứu
2.4. Các dịch chiết từ cây kim tiền thảo (Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.)
2.4.1. Các dịch chiết
2.4.2 Khảo sát đặc tính các dịch chiết
2.4.2.1 Xác định đường khử
2.4.2.2 Xác định định tính ankaloit
2.4.2.3 Xác định định tính steroid
2.4.2.4. Xác định định tính poliphenol
2.4.2.5 Xác định định tính flavoit
2.4.2.6. Xác định định tính cumarin
2.4.2.7. Xác định định tính saponin
2.4.2.8. Xác định định tính glycozit tim
2.4.3 Thử hoạt tính sinh học
2.5. Phân lập, tinh chế các chất từ cây kim tiền thảo (Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.)
2.5.1. Dịch chiết n-hexan
2.5.1.1. Chất DSH.5
2.5.1.2. Chất DSH.7
2.5.1.3. Chất DSH.10
2.5.2 Dịch chiết etylaxetat
2.5.2.1. Chất DSE.5
2.5.2.2. Chất DSE.8
CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nguyên tắc chung
3.2. Phân tích định tính và phát hiện các nhóm chất
3.3. Phân lập và nhận dạng các hợp chất có trong các dịch chiết khác nhau của cây kim tiền thảo
3.3.1. Chất DSH.5 - Lupeol
3.3.2. Chất DSH.7 - ancol mạch dài C32H66O (dotriacontan-1ol)
3.3.3. Chất DSH.10: -sitosterol
3.3.4. Hợp chất axit ursolic (3β-hydroxy-urs-12en-28-oic) (DSE.5)
3.3.5. Chất DSE.8 (β-Sitosterol-3-O-β-D-glucopyranosit)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan