[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón vi sinh vật đa chủng, chức năng phục vụ chăm sóc cây trồng cho một số vùng sinh thái

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón vi sinh vật đa chủng, chức năng phục vụ chăm sóc cây trồng cho một số vùng sinh thái
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.
II. LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
III. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN.
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.
1. Kết quả khoa học công nghệ.
1.1 Hoàn thiện qui trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng, chức năng trên thiết bị lên men chìm qui mô công nghiệp.
1.2. Qui trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chủng, chức năng.
2. Kết quả sản xuất và phát triển phân HCVSVĐCCN.
2.1. Sản xuất phân HCVSVĐCCN.
2.2. Phát triển công nghệ và sản phẩm phân HCVSVĐCCN.
3. Các kết quả khoa học công nghệ khác.
4. Kết quả hoạt động tài chính.
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
LỜI CẢM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan