[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của tổng thầu EPCM cho các công trình công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của tổng thầu EPCM cho các công trình công nghiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ TỔNG THẦU EPCM
I.1. Một số khái niệm và phân loại các hoạt động đấu thầu:
I.2. Tình hình hoạt động tổng thầu EPCM của một số công trình công nghiệp điển hình trong nước
I.3. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực trong hoạt động tổng thầu EPCM
I.4. Ý nghĩa của hoạt động tổng thầu EPCM đối với sự phát triển của ngành công nghiệp.
Chương II: THỰC TRẠNG TIỀM LỰC CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRONG NưỚC CÓ KHẢ NĂNG LÌM TỔNG THẦU EPCM.
II.1. Xác định các tiêu chí khảo sát đánh giá năng lực của đơn vị có khả năng tổng thầu EPCM.
II.2. Phân tích lựa chọn các đơn vị có khả năng đảm nhiệm tổng thầu EPCM
II.3. Kết quả khảo sát một số đơn vị lựa chọn
II.4. Đánh giá chung
Chương III: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CỦA TỔNG THẦU EPCM
III.1. Cơ sở để xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện đánh giá
III.2. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn đánh giá
III.3. Kết quả hội thảo thông qua tiêu chuẩn đánh giá
Chương IV: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
IV.1. Đánh giá về hoạt động tổng thầu EPCM tại Việt Nam
IV.2. Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện
IV.3. Đề xuất các biện pháp thúc đẩy tổng thầu EPCM
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan