[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết của cây riềng mép ngắn (Alpinia breviligulata) ở Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết của cây riềng mép ngắn (Alpinia breviligulata) ở Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Đặc tính hình thái thực vật và thành phần hóa học của một số cây thuộc chi Riềng (Alpinia).
1.2. Alpinia breviligulata Gagnep. –Riềng mép (lưỡi) ngắn.
1.3. Cơ sở lý thuyết các phương pháp chiết tách các hợp chất hữu cơ.
Chương 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu.
2.2. Hóa chất và thiết bị nghiên cứu.
2.3. Nghiên cứu chiết tách tinh dầu Riềng mép ngắn (Alpinia breviligulata Gagnep).
2.4. Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học các dịch chiết từ thân rễ bằng dung môi hữu cơ.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN     
3.1. Xác định tên khoa học.
3.2. Kết quả nghiên cứu chiết tách tinh dầu.
3.3. Kết quả nghiên cứu dịch chiết thân rễ cây Alpinia breviligulata Gagnep.
3.4. Thử hoạt tính sinh học của dịch chiết cây RMN.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan