[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo đạc thông số dùng cho ngành điện

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo đạc thông số dùng cho ngành điện
MỤC LỤC
KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
Phần 1: TỔNG QUAN
1. Cơ sở pháp lý, xuất xứ của đề tài.
1.1. Cơ sở pháp lý.
1.2. Xuất xứ của đề tài.
2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
2.1. Tính cấp thiết.
2.2. Mục tiêu nghiên cứu.
3. Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu.
3.1. Đối tượng, phạm vi.
3.2. Nội dung nghiên cứu.
3.2.1. Tổng quan về nhà máy nhiệt điện.
3.2.2. Phương pháp đo các thông số trong nhà máy điện.
3.2.3. Thiết kế thiết bị đo (Ký hiệu PM07).
4. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
4.1. Tình hình nghiên cứu trong nước.
4.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.
4.2.1. Nhóm các thiết bị thuộc thế hệ các thiết bị tương tự.
4.2.2. Nhóm các thiết bị thuộc thế hệ các thiết bị số.
4.2.3. Một số thiết bị đo do các hãng nước ngoài chế tạo.
Phần 2: THỰC NGHIỆM
1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu.
2. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và hóa chất sử dụng cho nghiên cứu.
3. Kết quả thực nghiệm.
3.1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị PM07.
3.1.1. Giới thiệu thiết bị.
3.1.2. Các thao tác với thiết bị.
3.1.3. Sơ đồ kết nối phần cứng.
3.1.4. Giao thức truyền thông.
3.2. Kết quả thử nghiệm thiết bị PM07.
3.2.1. Thử nghiệm từng khối (module).
3.2.2. Thử nghiệm thiết bị đo sau ghép nối các khối (module).
3.2.3. Thử nghiệm thiết bị đo với transmitter và phát chuẩn sensor.
3.2.4. Thử nghiệm thiết bị đo đo nhiệt độ.
3.3. Một thí dụ về việc sử dụng thiết bị ứng dụng vào "Hệ thống giám sát và điều khiển độ sạch Hydro cung cấp làm mát máy phát".
3.3.1. Mô tả hệ thống.
3.3.2. Sơ đồ hệ thống.
3.3.3. Sơ đồ kết nối thiết bị PM07 vào điều khiển hệ thống.
3.3.4. Mô tả điều khiển.
Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Phần 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phần 5: PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan