[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế trang trại trong ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế trang trại trong ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN VỀ NGÀNH THỦY SẢN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG NGÀNH THỦY SẢN
1.1. Ngành thủy sản và kinh tế trang trại ngành thủy sản.
1.2. Phát triển kinh tế trang trại thủy sản.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại thủy sản.
1.4. Xu hướng phát triển và kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại thủy sản tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại thủy sản của tỉnh Quảng Nam.
2.3. Đánh giá sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại thủy sản ở tỉnh Quảng Nam.
2.4. Đánh giá chung về tình hình phát triển của kinh tế trang trại thủy sản Quảng Nam trng thời gian qua.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG NGÀNH THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển.
3.2. Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại thủy sản tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan