[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông lâm tại tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông lâm tại tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
1.1. Tổng quan về kinh tế trang trại.
1.2. Nội dụng phát triển kinh tế trang trại.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế trang trại.
1.4. Một số kinh nghiệm về phát triển kinh tế trang trại.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG LĨNH VỰC NÔNG LÂM TẠI TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Tình hình cơ bản của tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông lâm.
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.
2.3. Nguyên ngân và sự chậm phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG LĨNH VỰC NÔNG, LÂM TẠI TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Các căn cứ tiền đề để xây dựng giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam.
3.2. Các giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan