[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của yếu tố môi trường làm việc đến chuyển giao đào tạo

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của yếu tố môi trường làm việc đến chuyển giao đào tạo
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do hình thành đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.6 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu
1.7 Bố cục luận văn
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Khái niệm
2.1.1 Khái niệm về đào tạo
2.1.2 Chuyển giao đào tạo
2.1.3 Môi trường làm việc
2.2 Tổng quan về cơ sở lý thuyết
2.3 Các công trình nghiên cứu liên quan
2.3.1 Mô hình Baldwin và Ford (1988)
2.3.2 Nghiên cứu Velada và ctg (2007)
2.3.3 Nghiên cứu của Narges Kia (2013)
2.3.4 Mô hình nghiên cứu Foxon (1993)
2.3.5 Mô hình Holton và ctg (2000)
2.4 Thiết lập mô hình nghiên cứu đề xuất
2.5 Các giả thuyết của mô hình
2.6 Tóm tắt
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Xây dựng thang đo sơ bộ
3.3 Nghiên cứu sơ bộ
3.3.1 Thực hiện nghiên cứu sơ bộ - nghiên cứu định tính
3.3.2 Nội dung phỏng vấn nhóm
3.4 Hiệu chỉnh thang đo
3.5 Nghiên cứu chính thức
3.5.1 Thiết kế bảng câu hỏi chính thức
3.5.2 Thiết kế mẫu
3.5.3 Thu thập dữ liệu
3.5.4 Phân tích dữ liệu
3.6 Tóm tắt
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thống kê mô tả thông tin mẫu
4.2 Thông tin các biến quan sát đo lượng khái niệm
4.2.1 Thống kê mô tả các biến quan sát độc lập
4.2.2 Thống kê mẫu theo biến phụ thuộc - thành phần chuyển giao đào tạo
4.2.3 Tóm tắt đánh giá thống kê mẫu
4.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo
4.3.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo “CƠ HỘI ÁP DỤNG”
4.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo “SỰ HỖ TRỢ CỦA ĐỒNG NGHIỆP”
4.3.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo “SỰ HỖ TRỢ CẤP TRÊN”
4.3.4 Đánh giá độ tin cậy của thang đo “SỰ SẴN SÀNG THAY ĐỔI”
4.3.5 Đánh giá độ tin cậy của thang đo “CHUYỂN GIAO ĐÀO TẠO”
4.3.6 Tóm tắt
4.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA
4.4.1 Phân tích EFA đối với biến độc lập
4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA đối với biến phụ thuộc
4.4.3 Tóm tắt phân tích nhân tố khám phá EFA
4.5 Phân tích tương quan
4.6 Phân tích hồi quy đa biến
4.7 Thảo luận kết quả
4.8 Phân tích mối liên hệ giữa biến định tính và biến định lượng
4.8.1 Sự khác biệt của biến giới tính
4.8.2 Sự khác biệt giữa cấp bậc với mức độ chuyển giao đào tạo
4.8.3 Sự khác biệt giữa độ tuổi với mức độ chuyển giao đào tạo
4.8.4 Sự khác biệt giữa kinh nghiệm làm việc với mức độ chuyển giao đào tạo
4.8.5 Sự khác biệt giữa thu nhập với mức độ chuyển giao đào tạo
4.9 Tóm tắt
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ
5.1 Kết luận
5.2 Hàm ý cho nhà quản trị
5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3.1 Hạn chế nghiên cứu
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan