[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển chè shan tuyết huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển chè shan tuyết huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN CHÈ SHAN TUYẾT
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển chè
1.1.1. Cây chè Shan tuyết với giá trị kinh tế
1.1.2. Vai trò của chè Shan tuyết và phát triển chè Shan tuyết
1.1.3. Nội dung phát triển chè Shan tuyết
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chè, chè Shan tuyết
1.2. Tổng quan về phân bố chè Shan tuyết tại Việt Nam nói chung và ở Hà Giang nói riêng
1.2.1. Các hình thức (mô hình) phát triển c y chè Shan tuyết ở Việt Nam
1.2.2. Sự hình thành và phát triển c y chè Shan tuyết ở Hà Giang
1.2.3. Một số chính sách phát triển chè Shan tuyết của tỉnh Hà Giang
1.3. Kinh nghiệm phát triển chè của một số địa phương và bài học rút ra cho phát triển chè Shan tuyết ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
1.3.1. Kinh nghiệm phát triển chè Shan tuyết ở một số địa phương
1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra có thể áp dụng cho phát triển chè Shan tuyết ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu
2.2.3. Phương pháp xử lý, phân tích tài liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHÈ SHAN TUYẾT Ở HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2014
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên
3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.4. Thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng
3.2. Khái quát về phát triển chè ở Hà Giang
3.2.1. Về diện tích, năng suất, sản lượng chè
3.2.2. Về cơ cấu giống chè và kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái
3.2.3. Hiện trạng sản xuất chè an toàn
3.2.4. Tổ chức liên kết sản xuất giữa vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến
3.2.5. Quản lý các cơ sở chế biến
3.3. Thực trạng phát triển chè Shan tuyết của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2014
3.3.1. Phát triển chè Shan tuyết thông qua tăng cư ng vai trò của chính quyền địa phương
3.3.2. Phát triển sản xuất của các nhóm hộ trồng chè Shan tuyết
3.3.3. Phát triển chè Shan tuyết kết hợp phát triển tiêu thụ
3.3.4. Xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ
3.3.5. Nâng cao chất lượng chè Shan tuyết
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chè Shan tuyết của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.4.1. Điều kiện tự nhiên
3.4.2. Ảnh hưởng nhóm nhân tố giống và kỹ thuật
3.4.3. Ảnh hưởng của nhóm nhân tố về điều kiện kinh tế - xã hội
3.5. Đánh giá chung
3.5.1. Ưu điểm
3.5.2. Hạn chế
3.5.3. Nguyên nhân hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHÈ SHAN TUYẾT HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020
4.1. Định hướng phát triển chè Shan tuyết
4.1.1. Định hướng phát triển chè Shan tuyết của huyện Vị Xuyên
4.1.2. Thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển chè Shan tuyết
4.1.3. Phân tích ma trận SWOT
4.2. Giải pháp phát triển chè Shan tuyết ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đến năm 2020
4.2.1. Giải pháp phát triển sản xuất của các nhóm hộ trồng chè Shan tuyết
4.2.2. Giải pháp phát triển chè Shan tuyết kết hợp phát triển tiêu thụ
4.2.3. Xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ
4.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng chè Shan tuyết
4.2.5. Giải pháp phát triển chè Shan tuyết thông qua tăng cường vai trò của chính quyền địa phương
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Nhà nước
4.3.2. Chính quyền địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan