[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất nhằm phục vụ đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất nhằm phục vụ đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.1.3. Thảo luận
1.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
1.2.1. Vị trí địa lý
1.2.2. Đặc điểm khí hậu - Thủy văn
1.2.3. Đặc điểm tài nguyên đất
1.2.4. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên
1.2.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội huyện Vị Xuyên
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá thực trạng rừng trồng sản xuất của huyện Vị Xuyên
2.2.2. Đánh giá thực trạng về chế biến gỗ và thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ ở địa phương
2.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách đã áp dụng ở địa phương
2.2.4. Đề xuất các giải pháp phát triển rừng trồng nhằm phục vụ đề án tái cơ cấu ngành
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu tổng quát
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng rừng trồng sản xuất của huyện Vị Xuyên
3.1.1. Thực trạng rừng và đất rừng
3.1.2. Mục tiêu trồng rừng sản xuất
3.1.3. Loài cây trồng rừng sản xuất chủ yếu
3.1.4. Nguồn vốn đầu tư và suất đầu tư
3.1.5. Khả năng sinh trưởng và năng suất gỗ của các mô hình điển hình
3.1.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình rừng trồng sản xuất
3.2. Thực trạng chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ ở địa phương
3.2.1. Tình hình chế biến các sản phẩm gỗ trên địa bàn huyện
3.2.2. Thực trạng thị trường tiêu thụ gỗ và các sản phẩm từ gỗ trên địa bàn huyện
3.3. Ảnh hưởng của các chính sách đã áp dụng ở địa phương
3.3.1. Các chính sách đã áp dụng ở địa phương liên quan đến rừng trồng sản xuất
3.3.2. Ảnh hưởng của các chính sách đến phát triển rừng trồng
3.4. Đề xuất các giải pháp phát triển rừng sản xuất nhằm phục vụ đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp ở huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
3.4.1. Những quan điểm và định hướng chung
3.4.2. Các giải pháp về kỹ thuật
3.4.3. Giải pháp khoa học công nghệ
3.4.4. Các giải pháp về chính sách và thể chế
3.4.5. Các giải pháp về kinh tế - xã hội
3.4.6. Các giải pháp về thông tin, tuyên truyền và phổ cập
3.4.7. Giải pháp vốn
3.4.8. Giải pháp giao đất, khoán rừng và thu mua sản phẩm
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan