[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục, chuyển quyền sử dụng đất
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ.
3.3.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ
3.3.3. Đánh giá kết quả công tác chuyển QSD đất theo 8 hình thức chuyển quyền.
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân trên địa bàn huyện Hạ Hòa về chuyển QSD đất theo số liệu điều tra.
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển QSD đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hạ Hòa
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Hạ Hòa
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Hạ Hòa
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai tại huyện Hạ Hòa.
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Hạ Hòa
4.3. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất theo các hình thức chuyển quyền trên địa bàn huyện
4.3.1 Đánh giá kết quả chuyển đổi quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa giai đoạn 2011 – 2014
4.3.2. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa giai đoạn 2011 – 2014.
4.3.3. Đánh giá kết quả cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa giai đoạn 2011 – 2014
4.3.4. Đánh giá kết quả tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa giai đoạn 2011 – 2014
4.3.5. Đánh giá kết quả thừa kế quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa giai đoạn 20011 – 2014
4.3.6. Đánh giá kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa giai đoạn 2011 – 2014
4.3.7. Đánh giá kết quả bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa giai đoạn 2011 – 2014
4.3.8. Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa giai đoạn 2011 – 2014
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân trên địa bàn huyện Hạ Hòa về chuyển quyền sử dụng đất
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Hạ Hòa về những quy định chung của chuyển quyền sử dụng đất
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Hạ Hòa về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
4.4.3. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân huyện Hạ Hòa về các hình thức chuyển QSD đất
4.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục để đẩy mạnh công tác chuyển QSD đất
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Đề xuất giải pháp khắc phục.
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan