[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.1.3. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn
2.3. Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang
2.3.1. Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở Việt Nam.
2.3.2. Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở Tuyên Quang
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng và tình hình quản lý đất đai của huyện Hàm Yên.
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai.
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai.
4.3. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn huyện Hàm Yên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá công tác chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn Hàm Yên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.2. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn Huyện Hàm Yên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.3. Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ trên địa bàn Hàm Yên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.4. Đánh giá công tác thừa kế QSDĐ trên địa bàn Hàm Yên giai đoạn 2012-2014 . 42
4.3.5. Đánh giá công tác thế chấp và xóa thế chấp bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn Hàm Yên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.6. Đánh giá công tác tặng cho QSDĐ trên địa bàn Hàm Yên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.7. Đánh giá công tác góp vốn bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn Hàm yên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.8. Đánh giá công tác bảo lãnh QSDĐ trên địa bàn Hàm Yên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.9. Tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện các hình thức chuyển QSDĐ trên địa bàn huyện Hàm yên giai đoạn 2012 - 2014
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Hàm Yên về các hình hức chuyển QSDĐ.
4.4.1. Sự hiểu biết của cán bộ quản lý tại phòng TN&MT huyện Hàm Yên về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân tại huyện Hàm Yên về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
4.5. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn huyện Hàm Yên
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Giải pháp khắc phục
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan